Chanie Rosenberg 1922–2021

International / 11/06/2021